Här finns årsmöteshandlingar tillgängliga
senast en vecka innan årsmötet den 20 augusti 2020.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

ÅRSREDOVISNING
Resultat- och balansräkning

Propositioner eller inkomna motioner och styrelsens svar på dessa

Valberedningens förslag