Här finns årsmöteshandlingar tillgängliga
senast en vecka innan årsmötet den 15 maj 2019.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

ÅRSREDOVISNING
Resultat- och balansräkning

Propositioner eller inkomna motioner och styrelsens svar på dessa

Valberedningens förslag