Stiftelsens stadgar

Stiftelsen instiftades den 4 december 2019 (verksamheten har funnits med samma mål och syfte mellan åren 2014-2019) och ska ta emot, förvalta och dela ut medel som tillfaller stiftelsen genom dess verksamhet, bidrag, donationer och gåvor.
Stiftaren förordar att följande stadgar skall gälla för denna stiftelse.

Stiftare och Namn
§ 1
Stiftare är Bo Petersson (460710-2938), Mariefred.
Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen ViLirare

Ändamål
§ 2
Stiftelsen har som särskild målsättning att stödja ViLirare-stipendiet, ett stipendium som tilldelas person, förening, organisation som på ett avgörande sätt bidrar till att utveckla sporten fotboll, såväl sportsligt, humanitärt som kulturellt.

Stiftelsen vill genom dess verksamhet befrämja fysiska möten i alla dess former människor emellan. Möten som vänder sig till människor i alla åldrar och oavsett bakgrund.

Stiftelsen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

Stiftelsen ska vara verksam över hela landet och vara partipolitiskt och religiöst obunden.

Verksamhet
§ 3
Stiftelsens verksamhet skall finansieras med medel som erhålls genom aktiviteter, gåvor, bidrag eller på annat sätt. Dessa medel, sedan uppkommande kostnader täckts, används för Stiftelsens ändamål.

Styrelse
§ 4
I stiftelsen finns en styrelse som ansvarar för dess verksamhet och har sitt säte i Mariefred.

§ 5
Den första styrelsen utses av stiftaren. Stiftaren Bo Petersson ska vara ledamot i stiftelsens första styrelse och därtill vara dess ordförande. Ordförande utses på tre år och annan ledamot utses på ett år. Styrelsen består av minst fem och högst elva ledamöter varav minst en ledamot ska vara representerad av stiftarens familj, om familjen så önskar. Stiftaren kan inte avsättas som ledamot och ordförande.

När stiftaren själv väljer att avgå som ledamot och styrelsens ordförande, ska till ny ledamot och ordförande i första hand utses någon som han valt som efterträdare och i andra hand en person som styrelsen är enig om att välja. Ett grundläggande och absolut krav är att ordföranden för stiftelsen till fullo delar den syn som kommer till uttryck i § 2 i dessa stadgar.

I första hand ska ordföranden ansvara för den löpande verksamheten. Om ordföranden inte har möjlighet ska styrelsen utse en ansvarig inom eller utom sig som sköter uppdraget. Den ansvariga ska på styrelsens delegering ansvara för och driva stiftelsens verksamhet.

Styrelsen ska upprätta en intern arbetsordning som ett styrdokument till hjälp för den löpande verksamheten. Dokumentet ska vara levande och uppdateras vid behov.

Styrelsen kan delegera vissa uppdrag och avgöranden av vissa ärenden till enskild ledamot, extern person eller arbetsutskott.

Ny ledamot utses enhälligt av styrelsen.

Avgående styrelseledamot må återväljas.

En ledamot kan avsättas genom majoritetsbeslut där ordförande stöder beslutet, i situationer där det behövs för att säkra samarbetet eller stiftelsens integritet. Avsättning kan t.ex. bli aktuell om en ledamot motverkar stiftelsens ändamål och syfte, ge stiftelsen dåligt rykte eller påverkar samarbetet negativt.
 
§ 6
Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning även innefattar tillfredsställande kontroll. Styrelsen skall också tillse att Stiftelsens kostnader hålls på en rimlig nivå.

§ 7
Ordföranden skall tillse att styrelsesammanträde hålls när det behövs. Härutöver skall styrelsen sammankallas på begäran av styrelseledamot.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas av ordföranden och den ledamot som styrelsen därtill utser. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 8
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§ 9
Styrelsen företräder Stiftelsen och tecknar dess firma.
Styrelsen kan bemyndiga en eller flera styrelseledamöter eller annan att företräda Stiftelsen och teckna dess firma.

Förvaltning
§ 10
Stiftelsen skall ha egen förvaltning och förvaltningen skall ske under beaktande av vad som följer av lagen om tillsyn över stiftelse.

Stiftelsen skall, genom att arrangera egna aktiviteter, motta bidrag, anslag och gåvor, generera de medel som erfordras för att uppfylla stiftelsens ändamål och syfte. Vidare generera medel genom att samarbeta med företag, organisationer, fonder, stiftelser eller på något annat sätt.

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. För varje räkenskapsår skall styrelsen avge årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
 
Revisor
§ 11
Styrelsens förvaltning skall granskas av en av styrelsen utsedd revisor, som årligen skall avge berättelse över sin granskning.

Revisorn och eventuell suppleant för denne utses årligen av styrelsen.

Tillsyn
§ 12
Stiftelsen skall stå under tillsyn av länsstyrelsen i Stockholm enligt reglerna i stiftelselagen.

Ändring av stadgarna
§ 13
Beslut om ändring, upphävande eller åsidosättande av dessa stadgar är inte giltigt med mindre beslutet fattats på två på varandra följande styrelsesammanträden med mellankommande val enligt § 5. För sådant beslut gäller i övrigt reglerna i 6 kap. stiftelselagen (1994:1220). Ändring, upphävande eller åsidosättande av § 2, § 13 eller § 14 får inte göras.

Upplösning
§ 14
Om stiftelsen upplöses skall dess behållna förmögenhet överlämnas till annan inhemsk organisation med huvudsakligen samma ändamål.
 
 
 
 
 
Mariefred den 4 december 2019
Bo Petersson
stiftare