Motioner och propositioner

Förslag från VLFF:s styrelse. (Finns som punkt 12a på dagordningen)

Styrelsens förslag om upplösning av Föreningen ViLirare for Friends

När organisationen ViLirare bildades 2014 så sattes det upp som ett Aktiebolag för att snabbt komma igång och skapa den ”goda kraften”. Och snabbt lyckades flera hundra ambassadörer engageras, personer med tidigare Allsvensk erfarenhet.

Efter ett par år (11/9 - 2017) blev det tydligt att många privatpersoner ville vara med och stödja initiativet och då skapades föreningen ViLirare for Friends med målsättningen att skapa ett stipendium för årlig utdelning till person, organisation eller förening som på ett avgörande sätt bidragit till att utveckla den goda kraften inom fotbollen.
Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

Föreningen har på ett framgångsrikt sätt lyckats etablera stipendiet, 2018 delades 40000 kr ut till Jensa Gustavsson, 2019 50000 kr till ”Right to play” och 2020 gick hela 75000 kr till ”Stockholm Frame Football”.

I början av 2020 ombildades ViLirare till en Stiftelse med samma syfte som Föreningen ViLirare for Friends, dvs. att skapa ett starkt stipendium.

Därför bör krafterna ännu tydligare samlas under ett tak, Stiftelsen ViLirare. Medlemmarna i Föreningen omformas till ”bidragsgivare” in till stiftelsen, på samma sätt som i andra stiftelser/organisationer som tex. Cancerfonden.
Detta skapar en större tydlighet mot omgivningen att alla tillhör ”samma” organisation och skapar också förutsättningen för en ännu större gemenskap i Stiftelsen.
 
Vi föreslår också att urvalet av finalisterna till stipendiet i framtiden röstas fram av Bidragsgivarna och Ambassadörerna inom ViLirare. (Idag görs detta av medlemmarna i VLFF).

Om årsmötet ställer sig bakom detta förslag bör ett extra årsmöte hållas under hösten 2021.

/Styrelsen VLFF
 

Ur Stadgan:
9 §             Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3:s majoritet av antalet avgivna röster på två på varandra följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till Svensk Parasports avdelning för fotboll, oaktat var denna avdelning sorterar under, och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet.