Förslag till Dagordning

Dagordning årsmöte enligt föreningens stadgar ViLirare for Friends 2021-05-27

Digitalt möte via Zoom


1.       Fastställande av röstlängd
2.       Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.       Val av protokolljusterare och rösträknare
4.       Mötets utlysande
5.       Fastställande av dagordning
6.       Verksamhets- och Förvaltningsberättelse

  • a.       Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
  • b.      Styrelsens förvaltningsberättelse (Resultat- och Balansräkning) för verksamhetsåret

7.       Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets-/räkenskapsåret
8.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.       Fastställande av verksamhetsplan för kommande år
10.   Fastställande av medlemsavgifter
11.   Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer samt revisorssuppleant och ledamöter i valberedning
12.   Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmar (motioner)

  • a.       Styrelsens förslag om att upplösa föreningen ViLirare for Friends (Se under fliken MOTIONER OCH PROPOSITIONER)

13.   Val av

  • a.       Föreningens ordförande för en tid av 1 år
  • b.      Styrelseledamöter
  • c.       Ev. Styrelsesuppleanter
  • d.      Revisorer
  • e.      Valberedning

14.   Ev. övriga frågor som anmälts vid punkt 5