Stadgar i vänföreningen ViLirare for FriendsOrganisations nr: 802511-4318
med hemort i Mariefred

Bildad 11 september 2017 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §                       Syfte och Ändamål
Föreningen har som syfte att vara en utvecklingsfaktor inom svensk fotboll, såväl sportsligt, humanitärt som kulturellt.
Föreningen har som särskild målsättning att årligen dela ut ett stipendium till person, organisation eller förening som på ett avgörande sätt bidragit till att utveckla den goda kraften inom fotbollen.
Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

2 §             Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
 
3 §             Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
 
4 §             Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två utsedda styrelseledamöter gemensamt. Styrelsen kan delegera firmateckning till en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.
 
5 §             Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
 
6 §             Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna,
hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
 
7 §             Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen som inte gått att lösa genom förhandlingar parterna emellan, skall slutligen lösas genom att frågan väcks vid allmän domstols första instans. Följande skall gälla rörande kostnaderna för rättsförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den rådgivare/jurist man utsett att företräda sig.
 
8 §             Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3:s majoritet av antalet avgivna röster på två på varandra följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.


9 §             Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3:s majoritet av antalet avgivna röster på två på varandra följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till Svensk Parasports avdelning för fotboll, oaktat var denna
avdelning sorterar under, och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet.
 


FÖRENINGENS MEDLEMMAR
 
10 §           Medlemskap
Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.
När årliga medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.
Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.
 
Även juridiska person, organisation eller förening kan bli medlem, men då först efter godkännande av styrelsen.
 
11 §           Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
 
12 §           Uteslutning
Styrelsen får inte utesluta medlem ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen, bl. a. genom att stå för mot föreningen motstridiga intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.
 
13 §           Medlems rättigheter och skyldigheter
 Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
• har rätt till information om föreningens angelägenheter genom dess hemsida
• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
• skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen


 
ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE
 

14 §           Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall, av styrelsen senast tre veckor före mötet, tillställas medlemmarna på följande sätt; via mail, i föreningens Facebook grupp och på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall elektroniskt finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Kallelsen ska ange var handlingar finns åtkomliga.
 
15 §           Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
 
16 §           Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Styrelsen skall inför årsmöte undersöka möjlighet för medlem att rösta även om medlemmen inte kan närvara på årsmöte.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
 
17 §           Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
 
18 §           Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad.
Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.
 
19 §           Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.
 
20 §           Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1.     Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.     Fastställande av dagordning.
6.     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.     Fastställande av medlemsavgifter.
10.  Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer samt revisorssuppleant och ledamöter i valberedningen.
12.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
13.  Val av
        a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
        b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
        c) ev. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
        d) 2 revisorer jämte 1 suppleanter, alla lekmän, för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
        e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
14.  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
 
21 §           Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 20 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en berättigad begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet via mail, i föreningens Facebook grupp och på hemsidan. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort berättigad framställning själva vidta åtgärder enligt denna paragraf. Vid extra årsmöte får endast de punkter som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.
 
 
VALBEREDNINGEN
 
22 §           Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter i styrelsen så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
 
 
 


REVISORER
 
23 §           Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska, men får vara medlemmar i denna förening o/e vara ambassadör i ViLirare. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast
14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN


24 §           Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 5–10 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder ev. suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.
 
25 §           Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
·         tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
·         verkställa av årsmötet fattade beslut
·         planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
·         besluta om och genomföra åtgärder som gör att föreningen årligen kan utdela mål satt stipendium
·         ansvara för och förvalta föreningens medel
·         tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 23 §
·         förbereda årsmöte
 
26 §           Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom omröstning via mejl eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
 
27 §           Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får skriftligen överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.
 
 
Stadgarna fastställdes sept. 2017